ရည္ရြယ္ရာ..

ဤေနရာကား ခင္မင္သူမိတ္ေဆြသဂၤဟမ်ား၏ ကိုယ္ေတြ႔ဘ၀ျဖတ္သန္းမွႈမ်ားႏွင့္ ရင္တြင္းျဖစ္ဘ၀အေတြးအျမင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအသိအျမင္မ်ားအား နားခို ဖူးပြင့္ ခြင့္ျပဳရာေနရာေလး ျဖစ္ပါသည္။ အေဆြရဲ့ ခံစားမႈ၊ အေတြး အျမင္မ်ားအား သီကံုးေ၀မွ်လိုပါက sawlu27@gmail.com သုိ႔ဆက္သြယ္ေပးပုိ႔ႏိုင္ပါသည္။

Saturday, August 25, 2012

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မဟာ (၅)နယ္ေျမ၊ မူေၾတာ္ခရုိင္၏သေဘာထား


တပ္မဟာ(၅) တပ္မဟာမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေစာေဘာေက်ာ္ဟဲ 

“KNU တပ္မဟာႏွင့္ ခရုိင္မ်ားအားလံုး ဤကဲ့သုိ႔ ခုိင္မာျပတ္သားေသာ အမ်ိဳးသားရပ္တည္ခ်က္ ရွိပါက ကရင္ျပည္သူမ်ား၏ အားကိုးယံုၾကည္မႈႏွင့္ အားေပးေထာက္ခံမႈကိုအျမဲရရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္”


ယခုလက္ရွိအခ်ိန္သည္ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဗမာအစိုးရ တုိ႔အၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကိစၥေဆြးေႏြးေျပာဆုိေနဆဲကာလျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ တိက်ေသခ်ာေသာသေဘာတူညီမႈ တစံုတရာမရ ရွိႏုိင္ေသး ပါ။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အၾကား ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေနဆဲ ကာလျဖစ္ျပီး စစ္မွန္ေသာျငိမ္းခ်မ္းေရး တခုမရရွိႏိုင္ေသးေသာေၾကာင့္ -

၁။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔နယ္ေျမေဒသအတြင္း ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ စာေပ၊ သမုိင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား ၀ါးျမိဳ လႊမ္းမုိးသြားမည့္ ဗမာစစ္အစိုးရ၏ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားအား လာေရာက္တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ခြင့္မေပးႏုိင္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၌ မိခင္ပညာေရးအစီအစဥ္ရွိႏွင့္ျပီးသားျဖစ္ပါသည္။

၂။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဒသခံလူထုမ်ား၏ မူလေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ကို ဆံုးရႈံးသြားေစမည့္၊ ေဒသခံလူမ်ိဳးတို႔၏ မူလဘ၀ေနထိုင္မႈႏွင့္ သဘာ၀အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမ်ားအားပ်က္စီးသြားေစမည့္ စစ္အစိုးရ၏ စီးပြားေရး၊ ဖံြ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ကၽြႏ္ုတို႔နယ္ေျမအတြင္း ခြင့္ျပဳ လက္မခံႏုိင္ပါ။

၃။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔နယ္ေျမေဒသအားလံုးသည္ မူလေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ ပုိင္ဆုိင္လာေသာ ေျမမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗမာစစ္အစိုးရမွ လယ္ယာ၊ ဥယာဥ္ျခံေျမမ်ားအား လာေရာက္တုိင္းထြာ၊ စာရင္းယူရန္မလိုအပ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၌ ေျမဂရမ္ပုိင္ဆုိင္မႈစာရင္း၊ ဇယားရွိႏွင့္ျပီးျဖစ္ပါသည္။

၄။ လက္ရွိဗမာအစိုးရမွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔နယ္ေျမအတြင္းရံုးခန္းလာေရာက္ဖြင့္လွစ္ျပီး မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ရန္ ကိစၥကိုကၽြႏ္ုပ္တုိ႔လက္မခံႏုိင္ပါ။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတရပ္ ေပၚေပါက္လာေသာအခါ ၄င္းအစိုးရမွျပဳလုပ္ေပးေသာ မွတ္ပံုတင္ကိုသာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳပါမည္။

၅။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔တပ္မဟာ ႏွင့္ခရုိင္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျပည္သူက်န္းမာေရးအတြက္ နယ္ေျမခံေဆးေပးခန္းမ်ား ရွိျပီး နယ္လွည့္ေက်ာပိုးအိပ္က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ားလည္းရွိေနျပီးျဖစ္၍ ဗမာစစ္အစိုးရမွ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔နယ္ေျမအတြင္း က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ားလာေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ခြင့္မျပဳ၊ လက္မခံႏုိင္ပါ။

၆။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔နယ္ေျမအတြင္း ဗမာစစ္အစုိးရ၏ ရွိႏွင့္ျပီးပညာေရးနွင့္ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္မ်ားအား လက္ရွိအတုိင္း ယာယီယွဥ္တြဲလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳပါသည္။

၇။ ႏုိင္ငံေရးအရေဆြးေႏြး၊ ညွိႏႈိင္းအေျဖရွာျပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုးမွ အမွန္တကယ္ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေသာအခ်ိန္ကာလတြင္မူ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာ အားလံုးကို ညွိႏႈိင္းလုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

မူေၾတာ္ခရိုင္

လူေသာေဖာေဒး blog မွ ရဲရဲေတြး ဘာသာျပန္ဆုိတင္ျပပါသည္။
No comments: