ရည္ရြယ္ရာ..

ဤေနရာကား ခင္မင္သူမိတ္ေဆြသဂၤဟမ်ား၏ ကိုယ္ေတြ႔ဘ၀ျဖတ္သန္းမွႈမ်ားႏွင့္ ရင္တြင္းျဖစ္ဘ၀အေတြးအျမင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအသိအျမင္မ်ားအား နားခို ဖူးပြင့္ ခြင့္ျပဳရာေနရာေလး ျဖစ္ပါသည္။ အေဆြရဲ့ ခံစားမႈ၊ အေတြး အျမင္မ်ားအား သီကံုးေ၀မွ်လိုပါက sawlu27@gmail.com သုိ႔ဆက္သြယ္ေပးပုိ႔ႏိုင္ပါသည္။

Tuesday, November 13, 2012

တူးတူးေလး ေခၚ ဖူးတာသီး ဘယ္လမ္းေလွ်ာက္ေနျပီလဲ

ဤေဆာင္းပါးအား မည္သူတဦးေယာက္ကိုမွသာေစ နာေစရည္ရြယ္၍ ေဖာ္ျပထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ လက္ရွိ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကားျဖစ္ေပၚေနေသာ သေဘာထားကြဲျပားမႈ၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏စရိုက္အသြင္၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားကရင္ျပည္သူမ်ားသိရွိျပီး နားလည္သံုးသပ္ႏုိင္ရန္သာျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးကိုေရြးခ်ယ္မည္မွာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ေနရာမ်ားယူထားေသာ ဗဟိုေကာ္မတီမ်ား၏လုပ္ပုိင္ခြင့္ျဖစ္ျပီး မည္သို႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား မိမိ၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံအားေပးပါမည္လဲ ဆိုသည္ကေတာ့ ကရင္ျပည္သူမ်ား၏လက္၀ယ္ရွိပါသည္။ ဖတ္မွတ္ေလ့လာၾကပါကုန္ေတာ့။

KNU's Inside News and Respond Letter to PuTaThee